Telefón:+421 908 044 773
Anglický Rusky Slovensky

AMK Bojnice s.r.o.

AMK Bojnice

Ubytovací poriadok

Hosť, ktorý si prenajme apartmán, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie apartmánov má právo objednávku zrušiť, alebo uložiť pokutu.

 1. V apartmáne môže byť ubytovatný klient, ktorý sa riadne prihlási a poskytne pracovnikovi komplexu svoj platnÿ doklad totožnosti. Ubytovať sa môže aj občan, ktorý ma trvalé bydlisko v meste.
 2. Užívanie ubytovania v komplexe nie je povolené osobám s infekčným ochorenim.
 3. Ak nebol dohodnutý čas ubytovania, klient odhlási svoj pobyt najneskôr do 11.00 hodiny posledného dňa a v tom istom čase uvoľní aj izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, môže mu byť účtovaný poplatok za pobyt aj na nasledujúci deň.
 4. Vo vlastnom záujme si klient pri ubytovanĺ prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási pracovníku komplexu.
 5. Klient by mal rešpektovať ostatných hostí komplexu a nerušíť ich pokoj. V čase od 22.00 do 8.00 hodiny je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 6. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov v izbe ani ostaných spoločenských priestoroch komplexu bez dozoru dospelej osôb.
 7. Pri odchode z izby je hosť povinný uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie,ako aj ďalšie spotrebiče (televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. V deň odchodu sa hosť musi odhlásíť z apartmanu, odovzdát kľúč a parkovaciu kartu.
 8. Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania jeho prenájmu izby, má právo do nej vstúpiť gazdiná, chyžnà, údržbár, prípadne vedúci komplexu za účelom vykonania svojich služobných povinnosti.
 9. Komplex nezodpovedá za peniaze, cenné veci, doklady a osobné veci prinesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 10. Návštevy na izbách sú povolené iba so súhlasom príslušného pracovníka v čase od 08.00 hodiny do 22.00 hodiny.
 11. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu keď si prenajme izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie complexu má právo odstúpiť od zmluvy aj pred uplynutim dohodnutej doby prenájmu izby, alebo uložiť pokutu.
 12. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 13. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
 14. Klient platí účet zvyčajne pri príchode.
 15. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti komplexu príjíma vedúci pracovnik.
 16. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských priestorov. Za všetky škody na majetku spôsobené v komplexe zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 17. Na izbách a v spoločenských priestoroch má klient zakázané premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete a inštalácie.

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách.

V Bojniciach. 01.07.2018